BACKGROUND

MAPA PROCESUIRANIH RATNIH ZLOČINA U BIH / BIH WAR CRIMES MAP

Mapa procesuiranih ratnih zločina u BiH je instrument koji je izradila Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini kako bi se olakšao pristup informacijama o pravosnažno okončanim predmetima ratnih zločina u BiH. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao kreator i administrator Mape ratnih zločina, vršila je unos sadržaja do 31. decembra 2018. godine, dok će nastavak ažuriranja Mape preuzeti Centar za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV). Shodno tome, VSTV ne prihvata odgovornost u vezi sa sadržajem Mape unesenog do 31. decembra 2018. godine, niti Misija OSCE-a u BiH od 1. januara 2019. godine.

The BiH War Crimes Case Map is a tool designed by the OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina to provide accessible information regarding war crimes cases adjudicated in BiH. The OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, as the original developer and administrator of the War Crimes Map, made the content entry until 31 December 2018, while the update of the Map will be taken over by the Center for Judicial Documentation of the High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC). Accordingly, the HJPC accepts no liability regarding the contents of the Map entered by 31 December 2018, nor the OSCE Mission to BiH as of 1 January 2019.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI / DISCLAIMER

Informacije sadržane u Mapi procesuiranih ratnih zločina ne predstavljaju službenu dokumentaciju bilo koje pravosudne institucije u BiH. Mapa je napravljena sa ciljem pružanja informacija javnosti u obrazovne svrhe i ličnu upotrebu. Iako su uloženi svi napori da se prikažu tačni podaci o slučajevima, ne daje se garancija u pogledu tačnosti, potpunosti i pouzdanosti datih podataka. Korisnicima se savjetuje da su samo izvorne presude vjerodostojne i da ih treba koristiti u službene ili pravne svrhe. Misija OSCE-a u BiH i VSTV ne snose odgovornost za bilo kakvu neprimjerenu ili pogrešnu upotrebu informacija sadržanih u Mapi.

The information contained in the BiH War Crimes Case Map does not constitute official documentation of any judicial institution in BiH. It is produced with the sole purpose of providing information to the public for educational purposes and personal use. While all efforts have been made to provide accurate information about the cases, the accuracy, completeness and reliability of the provided information is not guaranteed. Users are advised that only the original verdicts are authoritative and should be used for official or legal purposes. The OSCE Mission to BiH and HJPC shall not be held liable for any improper or incorrect use of the information contained in the Case Map.